Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.


1. Zadania realizowane w ramach konkursu

Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.


2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań.

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł, oraz zorganizował co najmniej 300 obozów.

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o ustalone w programie kryteria oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1.

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie.

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych, który następnie przeprowadzi rekrutację w zakresie realizacji obozów na poziomie lokalnym.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.


3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
promocję zdrowego trybu życia;
promowanie wolontariatu sportowego;
promowanie wypoczynku w Polsce;
podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
edukację patriotyczną poprzez sport;
tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

3.2. Priorytety:

tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;
organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;
wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;
wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;
wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;
wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;
pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.


4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny oferty, załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy kosztów zadania publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy kosztów pośrednich ze środków MKDNiS oraz pozostałe wymagane dokumenty:

skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
skany sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 maja 2021 roku.

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 czerwca 2021 r.

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wyłonienie operatora krajowego może nastąpić w terminie wcześniejszym.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2021 w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia.


5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienie wymogów formalnych (*);

b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w tym historyczny aspekt działań;

c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;

h) inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

niezgodność zakresu merytorycznego,
sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
skany dokumentów nieopatrzone podpisem osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu.


6. Wymagane dokumenty:

wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe - w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli
w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;
skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz
z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania
i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf.
i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/powszechny) oraz w siedzibie MKDNiS.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT (w zakładce dokumenty).


28-04-2021, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.