Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca o przeprowadzonych konsultacjach

dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.
04.03.2024
Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie przebudowy Starego Miasta w Staszowie

Serdecznie zapraszam Mieszkańców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie ulic: Kościelnej, Ogrodowej i Partyzantów w Staszowie do udziału w dyskusji. Pierwszym podejmowanym tematem będą sprawy związane z rozpoczynającą się niebawem przebudową wymienionych ulic oraz wiążąca się z tym zmiana organizacji ruchu. W spotkaniu wezmą udział między innymi przedstawiciele firm, które będą prowadzić prace. Mam nadzieję, że ewentualne Państwa uwagi pozwolą sprawnie, bezpiecznie i bezproblemowo przeprowadzić przedmiotowe inwestycje i zminimalizować uciążliwość zmian. Drugim tematem podejmowanym tego dnia będzie przebudowa płyty staszowskiego Rynku. Wnioski z tego spotkania posłużą do opracowania najbardziej optymalnego projektu modernizacji centrum naszego miasta. Konsultacje odbędą się 28 lutego 2024 roku (środa), o godzinie 16:30, na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
21.02.2024
Czytaj więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
15.02.2024
Czytaj więcej

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi

projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.
15.02.2024
Czytaj więcej

Informacja dot. konsultacji

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2024 roku włącznie, trwają konsultacje dotyczące zasad i kryteriów najmu i kaucji nowobudowanych mieszkań, przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie. Konsultacje przeprowadzone są w formie składania pisemnych opinii lub uwag, które można zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.staszow.pl w zakładce konsultacje społeczne.
30.01.2024
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.
16.01.2024
Czytaj więcej

O G Ł O S Z E N I E: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.
16.01.2024
Czytaj więcej

Zawiadomienie o podjęciu uchwały dot. „Strategii dla MOF Staszowa na lata 2022–2030"

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały Nr CV/780/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030"
03.01.2024
Czytaj więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), organ opracowujący projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami działu III – rozdziałów 1 i 3.
26.04.2023
Czytaj więcej

Zapraszamy na konsultacje społeczne!

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji rozbudowy układu komunikacyjnego na osiedlu „Na Stoku” w Staszowie. Przedstawiamy trzy warianty rozbudowy dróg gminnych na tym osiedlu i zachęcamy do zabrania głosu w tej ważnej dla Staszowa sprawie.
31.03.2023
Czytaj więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał od 9 stycznia do 13 lutego 2023 roku i został ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.staszow.pl oraz www.bip.staszow.pl konsultacje.
14.03.2023
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
13.03.2023
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
07.03.2023
Czytaj więcej

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały nr LXXXVI/659/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030”.
27.01.2023
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
09.01.2023
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
03.01.2023
Czytaj więcej

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) projektu dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030”
19.12.2022
Czytaj więcej

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030, które odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31.
25.11.2022
Czytaj więcej

Konsultacje Społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030.
14.11.2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
10.11.2022
Czytaj więcej

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów na lata 2022–2030

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
07.11.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
08.07.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
01.07.2022
Czytaj więcej

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju MOF Staszowa

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
01.07.2022
Czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju MOF Staszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne w związku trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030. Konsultacje społeczne trwają od dnia 18.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r.
24.05.2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.
18.05.2022
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030
11.05.2022
Czytaj więcej

Projekt zmiany Studium uwarunkowań

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
09.05.2022
Czytaj więcej

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa), które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.
22.02.2022
Czytaj więcej

Otwarte spotkanie konsultacyjne

W związku z rozpoczęciem prac nad wspólnym dokumentem dla całego Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły, zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne. Będzie ono okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się w formie online - na platformie ZOOM w dniu 17.03.2022 r. o godzinach od 14.00 do 16.00
21.02.2022
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.