Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Staszowie


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Harmonogram posiedzeń przedstawia się następująco:


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 11.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 78/19.
2. Przegląd wykonanych inwestycji celu publicznego zrealizowanych w minionej kadencji oraz źródła ich finansowania (punkt z planu pracy Komisji).
3. Informacja dotycząca planowanych inwestycji oraz obecnego stanu ich wykonania (punkt z planu pracy Komisji).
4. Informacja o planie zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Grzybowie. (stan realizacji inwestycji i zatrudnienia) (punkt z planu pracy Komisji).
5. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
( - ) Piotr Kasperkiewicz


Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 12.00

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 74/19,
b) zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 75/19,
c) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Staszów na lata 2019 – 2021 – projekt nr 82/19,
d) dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stały komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych – projekt nr 80/19,
e) wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 81/19.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
( - ) Stanisław Altenberg


Komisja Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 13.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 73/19,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 76/19,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 77/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
( - ) Ewa Marek


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Staszów – projekt nr 83/19.
2. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
( - ) Zdzisław Brzyszcz


Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie - godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie:

Analiza materiałów na sesję.
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) dokonania zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 79/19.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
( - ) Mariusz Łazarz


09-05-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.