Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZARZĄDZENIE nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 stycznia 2023 roku


ZARZĄDZENIE nr 6/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.1)) oraz § 7 ust. 1 Uchwały nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2011 r. poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1

1. Ogłasza otwarty konkurs wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.bip.staszow.pl ,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl ,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2185.


12-01-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.