Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024”


Gmina Staszów, po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania zadania w edycji 2024r, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, wynosi 585 938,98 zł.

To już piąta edycja programu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź dzieci z niepełnosprawnością polegających, w szczególności na udzielaniu pomocy :

1) w czasie wykonywania czynności samoobsługowych,

2) w czasie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wypełnianiem ról społecznych ,

3) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Gmina Staszów, w obecnej edycji programu, planuje zrealizować 14 100 godzin usług asystencji osobistej dla 45 osób z niepełnosprawnością, zatrudniając około 15 asystentów osób z niepełnosprawnością.

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, który aktualnie rozpoczyna rekrutację do Programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie, winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów pokój nr 8, kartę zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do programu wraz z podpisaną klauzulą RODO stanowiącą załącznik nr 15 do programu, a także aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych. Ponadto osoby, które chcą wskazać asystenta, który będzie świadczył na ich rzecz usługi asystencji osobistej, winny dodatkowo uzupełnić stosowne oświadczenie, które znajduje się tutaj. Oświadczenie musi być podpisane w obecności pracownika Ośrodka, który je przyjmuje. Osoby, które nie są w stanie osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny, złożyć w siedzibie Ośrodka w/w dokumenty, mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego, kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu 15 864 32 63 (w celu ustalenia właściwego dla sprawy pracownika socjalnego należy podać adres zamieszkania). Do programu w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Informacji na temat wymogów formalnych do udziału w Programie, udziela koordynator Programu, pod nr telefonu 15 864 32 63 wew.257

Program wraz z załącznikami jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Realizacja programu w edycji 2023, pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:

- wsparciem w ramach programu zostało objętych 41 osób z niepełnosprawnością w tym; 27 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, 2 dzieci z niepełnosprawnością oraz 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, (we wniosku o dofinansowanie zadania, wsparciem planowano objąć 37 osób z niepełnosprawnością, zatem wskaźnik został osiągnięty na poziomie wyższym, niż zakładano pierwotnie we wniosku),

- na rzecz beneficjentów programu zrealizowano 13 093 godzin usług asystencji osobistej tj. 100 % planowanych we wniosku godzin usług,

- usługi asystencji osobistej świadczyło 16 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Na realizację zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 541 932,40 zł - to jest 99,72% udzielonego dofinansowania.

Opracowała
Aneta Błasińska

06-02-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.