Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium


W środę, 28 czerwca 2017 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem sesji były kwestie związane z realizacją budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów, Leszkowi Kopciowi.

Obrady XLV Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto od omówienia sprawozdania finansowego za rok 2016, wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów. Wykonanie budżetu za 2016 rok wyniosło po stronie dochodów 89 514 925,83 złotych i wobec planu rocznego wynoszącego kwotę 90 416 602,22 złotych stanowi 99,00%. W 2016 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów wyniosły 88 567 197,42 złotych, co stanowi 97,21% planu rocznego, który wynosił 91 106 913,14 złotych.

Przed rozpoczęciem głosowania odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za rok 2016, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Przedstawiono także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok, a także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tymże wniosku.

Rada Miejska, większością głosów, zatwierdziła sprawozdania finansowe i udzieliła absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Leszkowi Kopciowi. Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej przyjęto roczne sprawozdanie finansowe Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok. Decyzją Rady Miejskiej podjęto uchwałę
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów, przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017,
a także wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Sztombergi. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok, a także w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Grzybowie, włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. - podstrefa „Staszów”.


Tekst: Paulina Szaraniec
05-07-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.