Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi


1. Uchwała Nr XXII/231/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwała Nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 roku w prawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

3. Uchwała Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała Nr XXII/234/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staszów.

5. Uchwała nr XXXIV/307/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10.12.2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Uchwała nr XXII/232/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

7. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów.

8. Uchwała nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

29-12-2023, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.