Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

28 czerwca 2024 r. podczas V Sesji Rady Miejskiej w Staszowie burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za rok 2023. Podczas sesji Radni debatowali nad budżetem i Raportem o stanie Miasta i Gminy Staszów za ubiegły rok oraz podjęli 14 uchwał.

Po przyjęciu protokołu z sesji z dnia 14 czerwca 2024 r. Radni zgromadzeni w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyli debatę nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Staszów za rok 2023. Po dyskusji Radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania poprzez podjęcie stosownej uchwały. Następnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2023 rok. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MiG Staszów za ubiegły rok. Burmistrz podziękował Radnym Miejskim za uzyskane wotum oraz absolutorium i krótko podsumował prace nad budżetem, dziękując tym samym swoim współpracownikom. - Bardzo dziękuję za wsparcie i ciężką pracę na rzecz naszej gminy Pani Burmistrz Ewie Kondek. Dziękuję także pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Bo każdy dzień to dla nich kolejne wyzwania, kolejne problemy do rozwiązania. Mamy wspaniałą kadrę, która dba o to, żebyśmy mogli razem świadczyć jak najlepiej usługi dla naszych mieszkańców i pracować na ich korzyść – mówił Burmistrz Leszek Kopeć.

Radni podjęli następnie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Jurkowice – Wiśniówka w Smerdynie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wybudowanie tam zatoki parkingowej. Na te zadania przeznaczymy prawie 244 000,00 zł z budżetu Gminy Staszów. Zmieniono także poprzednią uchwałę dotyczącą pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu w związku z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Wiązownica-Kolonia wraz z budową zatok autobusowych i przejścia dla pieszych. Po doprecyzowaniu w zakresie przeznaczenia pomocy finansowej na rzecz opracowania dokumentacji projektowej zmniejszono kwotę pomocy z budżetu Gminy na 25 000,00 zł.

Radni zatwierdzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2024-2038 oraz w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2024. Zatwierdzono także roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2023 rok. Podczas tej sesji podjęto także uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w nim. Mieszkanie, które będzie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie zostało utworzone w Oględowie. Wprowadzono także zmianę do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Staszów na lata 2022-2025, polegającą na zmianie treści w preliminarzu finansowym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na rok 2022.

Radni poprzez głosowanie zatwierdzili także plany pracy ośmiu stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na rok 2024. Ustalono także wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. Zmieniono także treść uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Staszowie poprzez włączenie od 1 lipca 2024 roku do działalności Centrum obsługi zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Podczas V Sesji Rady Miejskiej głosowano także nad trzema uchwałami dotyczącymi gruntów gminy Staszów. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych należących do gminy Staszów oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 3034 i 3035 na działki należące do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nr 5629/18 i 5629/21. Wszystkie nieruchomości znajdują się w Staszowie. Gmina wykorzysta dotychczasowe działki PKGiM na rozbudowę ciągu komunikacyjnego, a na działkach należących do tej pory do Gminy PGKiM planuje budowę zakładu przetwarzającego osady ściekowe oraz zakładu wytwarzania paliwa alternatywnego w formie Aglomeratu w ramach Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie. Wyrażono także zgodę na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Staszów położoną w Staszowie przy ul. Sienkiewicza, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/1. Przyznano także pierwszeństwo w nabyciu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania. Pierwszeństwo dotyczyło garaży o nr 95 i 133, położonych w Staszowie przy ul. Targowej.


02-07-2024, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.