Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XLIII sesja Rady Miejskiej w Staszowie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 19 maja 2017 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 kwietnia 2017 roku.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie – projekt nr 386/17,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok – projekt nr 390/17,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017 – 2027 – projekt nr 391/17,

d) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego w głównym budynku A położonym w Staszowie, przy ul. Szkolnej 14 na rzecz Biblioteki Publicznej w Staszowie – projekt nr 392/17,

e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Staszów do wspólnej realizacji z Powiatem Staszowskim projektu pn.”Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie”, w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020 – projekt nr 388/17,

f) zniesienia statusu pomników przyrody – projekt nr 389/17,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt nr 384/17,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 385/17,

i) dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych – projekt nr 387/17.

4. Interpelacje radnych.

5. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 27.03.2017 roku i w dniu 12.04.2017 roku.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca

Rady Miejskiej w Staszowie

(-) Beata Gajek - Dyl

15-05-2017, Paweł Zimny
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.