Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lipca 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XLVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt nr 403/21,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 394/21,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 391/21,
d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Staszów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 – projekt nr 404/21,
e) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staszów na lata 2021 – 2025 – projekt nr 396/21,
f) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów – projekt nr 397/21,
g) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 398/21,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 399/21,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 400/21,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 401/21,
k) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej – projekt nr 402/21.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 26.07.2021 r. do 18.08.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz

17-08-2021, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.