Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

Podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Staszowie Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Leszek Kopeć, uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się w poniedziałek, 28 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie gminy za rok 2020. Opracowany dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Leszka Kopcia za rok 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. Po części dyskusyjnej większością głosów podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

- Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Sukcesy, które osiągamy, to praca wielu osób. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, mojemu zastępcy, dr Ewie Kondek, pani Skarbnik, wszystkim pracownikom urzędu, sołtysom, mieszkańcom, a przede wszystkim radnym, bez których nie zrealizowalibyśmy większości inwestycji i przedsięwzięć – powiedział burmistrz Leszek Kopeć. - Udzielone mi wotum zaufania to jeszcze większa motywacja do wytężonej i efektywnej pracy – dodał Włodarz.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok. Głosowanie poprzedzone było omówieniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok. Podczas sesji przedstawiono również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Przedstawiono także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok oraz opinia RIO w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Staszów za 2020 rok poddano pod głosowanie uchwałę udzielającą Burmistrzowi większością głosów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Podczas poniedziałkowej sesji radni wprowadzili zmiany uchwały nr XLIII/359/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 maja 2021 roku, w sprawie udzielenia przez gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu. Ponadto Radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035 oraz zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2021. Między innymi zwiększono dochody w dziale „rodzina” w związku z przystąpieniem Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” do projektu pn. „W rodzinie siła” w kwocie 387 537,50 zł, a także wydatki w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z udzieleniem dotacji na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Kurozwękach w kwocie 177 105,69 zł– w tym środki własne gminy Staszów w kwocie 150 000,00 zł oraz 27 105,69 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kurozwęki.

Radni Rady Miejskiej w Staszowie podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej w Staszowie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok, a także przyjęli Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026. Ponadto Radni głosowali w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, w których właścicielem lub zarządcą jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej przy ulicy Adama Mickiewicza, na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czajkowie Północnym w drodze przetargu oraz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przysługującego gminie Staszów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej w miejscowości Jasień. Ostatnią z podejmowanych uchwał była uchwała w sprawie pozostawienia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO bez rozpatrzenia.

30-06-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.