Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zaproszenie do przetarguSpecjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790; Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494 NIP: 664-17-78-096

jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Staszów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1990 z pożn. zm.), ustawy z dnia 20 października 1994r. O specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 264/23
mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanej w pkt. 2

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 2278) - po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, oraz warunków określonych odrębnymi przepisami.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 0006 Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, o numerze ewidencyjnym 329/2 i powierzchni wynoszącej 1,7941 ha, stanowiąca własność Gminy Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1A/00031356/2.
3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 365 638,00 zł netto (słownie netto: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 00/100) plus podatek VAT w ustawowej wysokości.
4. Nieruchomość położona jest w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, przy drodze wojewódzkiej 757 na trasie Opatów-Stopnica w odległości około 7 km od Miasta Staszów, w sąsiedztwie nieruchomości w części zabudowanych o podobnym przeznaczeniu i w części niezabudowanych. W pełni uzbrojona w infrastrukturę techniczną w drogach dojazdowych o nawierzchni asfaltowej - tj. w sieć wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną, deszczową i teletechniczną, linie kablowe nN-sN, stację transformatorową sN-nN. Przedmiotowa nieruchomość leży na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym zagospodarowanie ww. nieruchomości będzie mogło nastąpić w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu, wydano decyzję Nr 37/2016 z dnia 16.02.2016r. znak IPP-II.6730.184.2015.IX o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków magazynowych. Niniejsza nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o warunkach zabudowy.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wpłata wadium pieniężnego w wysokości 36 564,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2023 r. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy SSE „Starachowice” S.A. nr 64 1240 2281 1111 0000 3186 7025, bank: Pekao S.A. I o/Starachowice, z dopiskiem: „Wadium do przetargu nr 264/23”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym SSE „Starachowice” S.A. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu nr 264/23 i ich akceptacją bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, że jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.
  • zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu Nr 264/23 - niniejsza specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej http://www.sse.com.pl
  • złożenie oferty pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony nr 264/23”, w siedzibie SSE „Starachowice” S.A. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r., do godz. 15:00.

6. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, w języku polskim i powinna zawierać w szczególności:

  • imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i adres-siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty;
  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę netto plus podatek VAT i sposób jej zapłaty;
  • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
  • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę;

7. W przypadku inwestora zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone w oryginale tłumaczenie w języku polskim.
8. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” oraz Gmina Staszów nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
9.Oferty podlegają ocenie na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), oraz w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
10. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 26 czerwca 2023r. o godzinie 11.00.
11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym.
12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu - w trybie określonym w § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
13. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
14. Podmiotom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
15.Uzyskana w przetargu cena nieruchomości, płatna jest na zasadach określonych w SIWP.
Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej własność nieruchomości, nastąpi w terminie wyznaczonym przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Zarządzający, jako organizator przetargu, zawiadomi podmiot wyłoniony w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Gmina Staszów może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz Zarządzającego strefą.
16. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
17. Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice" S.A. oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.
18.Zwycięzca przetargu może ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2019r o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1713).
19. Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice" S.A. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
20. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice" S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21. Podmioty przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2016r. poz. 922).
22. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.
23. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Staszów , Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl, tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów
24. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej .
http://sse.bip.qov.pl/
25. Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do przetargu udziela Sekretariat Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, tel. (+48-41) 275-41-01, fax. (+48-41) 275-41-02.Prezes Zarządu
/-/ Marcin Perz

Wiceprezes Zarządu
/-/ Miłosz Pamuła


Załączniki:

26-05-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.