Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie Burmistrza Staszowa nr 206/2019 z dnia 25 października 2019


Zarządzenie nr 206/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)), art. 27 ust.1, art. 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) oraz § 7 ust.1 Uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r., nr 68, poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1.2.Przyznaje dotacje celowe na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w ramach realizacji uchwały Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku do wykonania w 2019 roku przez kluby sportowe. Dotacje, o których mowa w ust. 1 przyznaje się po dokonanym rozstrzygnięciu otwartego konkursu złożonych wniosków na wsparcie wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2019 r. na podstawie opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 stycznia 2019 roku.

§ 2

1.2.Wykaz klubów sportowych, którym zleca się wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu, poprzez udzielenie dotacji wraz z kwotami na ich realizację, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadań jest zawarcie umowy dotacji.

§ 3

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotacje, nazwy zadań i wysokość przyznanych kwot dotacji podlega opublikowaniu, poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.bip.staszow.pl,

2) na stronie internetowej www.staszow.pl,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


05-11-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.