Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie Marszałka Województwa ŚwiętokrzyskiegoZarządzenie Nr 53/22
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wydawania indywidualnych zezwoleń na niestosowanie się do znaku zakazu B-18 „12 t” na DW 764 Staszów – Połaniec.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), §2 ust. 1 pkt 1 lit. f) i g), §3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784) oraz § 116 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przyjętego uchwałą Nr 4842/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządza się, co następuje:

§1

W celu ustalenia zasad przejazdu pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12t na odcinku drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Połaniec, zgodnie z obowiązującym wyłączeniem spod przedmiotowego oznakowania, zarządza się możliwość uzyskania indywidualnej zgody organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich województwa świętokrzyskiego.

§2

Szczegółowe zasady wydawania indywidualnych zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 ton przez drogę wojewódzką nr 764 określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Niniejsze Zarządzenie nie ma zastosowania w stosunku do pojazdów ciężarowych, będących w dyspozycji przedsiębiorstw realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej gmin Staszów, Rytwiany i Połaniec (P.G.K.) oraz pojazdów komunikacji zbiorowej.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
/dokument podpisano elektronicznie/


12-05-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.