Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 137/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 sierpnia 2022roku

w sprawie wyboru ofert w ramach II otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2022 r. poz. 559); art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały LVII/444/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4294), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Staszów w 2022 roku w zakresie:

1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zostały przyznane dotacje wraz z kwotami na wsparcie ich realizacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego jest zawarcie umowy dotacji.

§ 2

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, nazwy zadań i wysokość przyznanych kwot podlega publikacji, poprzez zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2. na stronie internetowej www.staszow.pl,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
/-/ dr Leszek Kopeć


10-08-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.