Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 lutego 2020

Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)), art. 27 ust.1, art. 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.2)) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r., nr 68, poz. 773) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego w 2020 roku pn.”Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 zostanie przyznana dotacja.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji, poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


12-02-2020, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.