Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 82 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie nr 82 /2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 27 kwietnia 2023 roku


w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.1)) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571), oraz uchwały LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

§ 2.

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł/słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie;

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
B U R M I S T R Z
dr Leszek Kopeć
1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.


04-05-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.