Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 maja 2023 r.


ZARZĄDZENIE NR 89/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW
z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1) art. 63 ust. 1 i 10, art. 62 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.2), § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i § 1, § 3, § 6, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.3) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (www.staszow.pl);
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie przy ul. Opatowskiej 31.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|
Burmistrz
/-/ dr Leszek Kopeć
10-05-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.