Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza MiG Staszów w sprawie naboru przedstawicieli do Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 9/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli-osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.1)) oraz uchwały LXXVI/611/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3867), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór przedstawicieli – osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2. Ogłoszenie o naborze, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zgłoszenie kandydatur na członków komisji konkursowej upływa z dniem 25 stycznia 2023 roku.

§ 3

Ogłoszenie o naborze publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ dr Leszek Kopeć

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2490,z 2022 r. poz. 1812, poz. 1265.


18-01-2023, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.