Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.1)), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.2)) oraz uchwały LVII/444/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4294), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” w zakresie:

2.
1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
Współpraca gminy Staszów z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w ust. 1 będzie polegała na współpracy finansowej w formie wsparcia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji celowej na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl ,
2. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl ,
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ
/-/ dr Leszek Kopeć


28-06-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.