Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca zgłaszania nieprawidłowości


15 listopada 2017 roku Gmina Staszów i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisały umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.05.00-00-0081/16 pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” w ramach Działania 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 958 267,00 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 958 267,00 PLN. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 5 914 526,95 PLN.

Celem głównym projektu jest: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych na terenie Miasta Staszów poprzez zagospodarowanie zielenią terenów zdegradowanych i zniszczonych działalnością człowieka. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji poszczególnych działań w ramach projektu, które oparte są na wyznaczonych celach szczegółowych: ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych; tworzenie siedlisk dogodnych i atrakcyjnych dla owadów, rodzimych ptaków oraz drobnych ssaków, opartych na wielogatunkowych i wielopiętrowych założeniach roślinności rodzimej, w tym traw oraz wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej świata flory i fauny; tworzenie rozwiązań korzystnych do ochrony przyrody poprzez montaż karmników, poideł, budek dla ptaków, domków dla owadów zapylających łąki kwietne; zapewnienie odporności na bieżącą i przyszłą zmienność klimatu, zapobieganie jej skutkom i wynikającym z nich zagrożeniom tj. powstawanie osuwisk, niedobory wody podczas susz oraz wystąpienie lokalnych podtopień podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych; zwiększenie powierzchni terenów zielonych umożliwiających odpoczynek i rekreację oraz stanowiących naturalną strefę przewietrzania miasta i tłumienia hałasu komunikacyjnego. Realizacja projektu zaowocuje korzyściami w sferze środowiskowej, społecznej oraz ekonomicznej.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej, w wyniku realizacji projektu o 16,35 ha oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni objętej pracami w ramach projektu o 16,86 ha. Teren po realizacji co najmniej w 70% pokryty będzie zielenią.


Zgłaszanie nieprawidłowości


Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

W celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres e- mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/


05-01-2018, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.