Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
15.04.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywna Kraina złożyło ofertę z zakresu: wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Narty w Aktywnej Krainie 2022.
11.03.2022
Czytaj więcej

Ogłoszenie: MOF Staszowa- nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT

Gminy: Staszów, Rytwiany i Oleśnica tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa (dalej: MOF Staszów). Rady Miejskie Gmin podjęły stosowne uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy między gminami celem współdziałania w ramach MOF Staszów oraz przystąpienia do opracowania Strategii. Na mocy ww. uchwał w dniu 8 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica oraz Wójt Gminy Rytwiany podpisali Porozumienie Międzygminne w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszów.
04.03.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Staszowie Uchwały Nr LXII/514/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów.
18.02.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030.
11.02.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 lutego 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
09.02.2022
Czytaj więcej

Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Bór" z siedzibą w Rytwianach, w styczniu 2022 r.
20.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 stycznia 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2022 roku.
10.01.2022
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2022 roku.
10.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 229/2021 Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 20.12.2021 roku

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów
03.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 232/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.12.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 232/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra
23.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 219/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06.12.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Doposażenie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra.
10.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 218/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”.
07.12.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów złożył ofertę na realizację zadania

Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
07.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 216/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.12.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnym 465/3 i 465/7 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska sportowego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiśniowa
07.12.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 54 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 54 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniach 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela.
03.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.11.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Oczyszczenie rowów na terenie sołectwa”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Ponik.
25.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 204/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23.11.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 204/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Oczyszczenie Jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realizowane w ramach zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” oraz „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Oczyszczenie Jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realizowane w ramach zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.
25.11.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 10.11.2021 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cietrzew”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cietrzew” z siedzibą w Osieku, w sezonie 2021/2022.
22.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Morsy Staszów” złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie „Morsy Staszów” z siedzibą w Podmaleńcu 52 28-200 Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rozpoczęcie sezonu zimowego Morsów Staszowskich.
19.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” złożyło ofertę z zakresu: integracja i aktywizacja międzypokoleniowa

Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej, Wiśniowa Poduchowna 24A, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa”
18.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywna Kraina złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów-Mikołajkowy turniej piłki nożnej”.
18.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
17.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Staszowski Ośrodek Trzeźwości złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych”.
16.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację – Udział w World & European Championship World Artistic Dance Federation.
16.11.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2021 roku.
15.11.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 188/21

ZARZĄDZENIE Nr 188/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, z dnia 02 listopada 2021 roku, w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Staszów na lata 2022-2027.”
12.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III.”
04.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych złożyło ofertę na realizację zadania „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów"

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - jesienno - zimowe spotkania z kulturą”.
03.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - Bieg i Marsz Nordic Walking z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości”.
03.11.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.