Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyk@

Podsumowanie projektu „Interaktywna M@tem@tyka”

W gminie Staszów zakończył się projekt „Interaktywna M@tem@tyk@”, który skierowany był do uczniów klas IV - V z pięciu szkół podstawowych terenu miasta i gminy. Do programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie oraz szkoły podstawowe w Czajkowie, Koniemłotach, Wiązownicy Dużej i Mostkach. Całkowity koszt projektu wyniósł 276 232,86 zł, z czego dofinansowanie aż 248 622,86 zł. Dotacja pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany był od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2019 roku.
29.03.2019
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Mostki

Od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV i V (łącznie 28 uczniów) brali udział w zajęciach matematycznych, podnosząc swoje umiejętności i doskonaląc sprawności matematyczne. W trakcie 80 godzin lekcyjnych,
27.03.2019
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyka- PSP nr 3 w Staszowie

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2019 roku były realizowane zajęcia w ramach Projektu Interaktywna M@tem@tyk@. Wsparciem zostało objętych 35 uczniów, w tym 21 uczniów z dysfunkcjami, z trudnościami matematycznymi oraz 14 uzdolnionych.
27.03.2019
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Koniemłoty

Projekt „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”realizowany był od 01.03 2018r do 21.02.2019r. Skierowany był do uczniów IV i V klasy. Wsparcie w projekcie otrzymało 24 uczniów ze szkoły w Koniemłotach.
27.03.2019
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Wiązownica Duża

W ramach projektu pn. ,,Interaktywna M@tem@tyka” w zajęciach dodatkowych brało udział 25 uczniów. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach , dla każdej z nich po 40 godzin. Podejmowane działania były dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Zadania dostosowane do możliwości poszczególnych dzieci zapewniały poprawne wykonywanie ćwiczeń i odniesienie sukcesu.
27.03.2019
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Czajków

Od lutego 2018 roku w PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie realizowany był projekt „Interaktywna M@tem@tyk@”. Cyklicznie na przestrzeni roku pod hasłami „Matematyka z komputerem” oraz „Pogotowie Matematyczne” odbywały się zajęcia, których celem było poszerzenie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów klas V i VI
27.03.2019
Czytaj więcej

Sprzęt komputerowy i multimedialny dla podstawówek

W ramach realizacji projektu „Interaktywna m@tem@tyka”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie: RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół podstawowych. Na podstawie Umowy Nr 38/BZP/33/BPŚ/2018 z dnia 23.08.2018 r. zawartej z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o. do szkół biorących udział w projekcie trafił sprzęt za kwotę 100 379,75 zł. (109 701,31 zł)
14.11.2018
Czytaj więcej

Realizacja programu „Interaktywna M@tem@tyk@”

W pięciu szkołach z terenu gminy Staszów trwa projekt Interaktywna M@tem@tyk@. W okresie od kwietnia do czerwca br. przeprowadzono łącznie 138 godzin zajęć dodatkowych z matematyki lub informatyki w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Staszów.
25.09.2018
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyk@- szkolenia dla nauczycieli

W dniach od 8 do 22 kwietnia br. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Staszowie w ramach realizacji projektu Interaktywna m@tem@tyka@ współfinansowanego z RPOWŚ 2014-2020 EFS Poddziałnie 8.3.2. przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli pn.: "Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK" w ilości 16 godzin oraz "Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w ilości 16 godzin.
23.04.2018
Czytaj więcej

Interaktywna M@tem@tyk@- ruszył projekt

23.04.2018
Czytaj więcej

INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@

23.04.2018
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.