Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Koniemłoty


Projekt „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”realizowany był od 01.03 2018r do 21.02.2019r. Skierowany był do uczniów IV i V klasy. Wsparcie w projekcie otrzymało 24 uczniów z naszej szkoły w tym (14 dz i 10 ch).
Celem głównym projektu było:
Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy przez:

  • -realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
  • -doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw /umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  • doposażenie bazy dydaktycznej.

W zajęciach matematycznych realizowanych w ramach projektu (zajęcia dodatkowe – rozwijanie umiejętności matematycznych, oraz koło lidera) wzięło udział 23 uczestników w tym 9 chłopców i 14 dziewczynek. Przeprowadzono 74 godzin zajęć tj po 37 na grupę.

Na zakończenie projektu zostały zebrane informacja zwrotna dotycząca for, efektów
i atrakcyjności działań w projekcie. Podjęto następujące działania:

  • Analiza ocen na koniec semestru uczniów z opinią PPPP,
  • Ankieta badająca jakość świadczonych usług.

Ad. 1 Na wejściu projektu uczniowie posiadające opinie PPPP uzyskali średnią ocen 2,75 w tym (2,25 dz i 2,6 ch) na wyjściu ww. projektu średnia wynosiła 3,4 w tym (2,7 dz i 3,8 ch).

Ad. 2 Analiza ankiet:
Odpowiedzi na poszczególne pytania:
1. Czy realizowany projekt był ciekawy?
a) tak 89%
b) raczej tak 11%
. Czy napotkałeś na jakieś trudności w trakcie jego realizacji?
a) tak 0%
b) nie 100%
4. Jak przebiegała współpraca między poszczególnymi uczniami w twojej grupie?
a) bardzo dobrze 60%
b) dobrze 40%
5. Jak oceniasz swoją pracę w projekcie?
a) bardzo dobrze 50%
b) dobrze 50%

6. Gdybyś w przyszłości realizował podobny projekt, czy coś byś zmienił?
a) tak 5%
b) nie 95%

Klasopracownia została wyposażona w profesjonalne narzędzia do interaktywnego i multimedialnego nauczania oraz prowadzenia demonstracji. Zakupiono:( tablice multimedialną, laptop, drukarkę laserową, 12 nowych stolików, 12 ławek i pomoce dydaktyczne). Nowy sprzęt sprawił że uczniowie nie są biernymi słuchaczami, wzrósł entuzjazm i zainteresowanie lekcją uczniów i nauczycieli. W tej sali odbywają się też zajęcia z chemii i fizyki oraz innych przedmiotów. Realizacja projektu zmotywowała nauczycieli do korzystania z nowoczesnych technik TIK oraz wzbudziła potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych. Prowadzący ww zajęcia skorzystał w ramach projektu z bardzo profesjonalnych i ciekawych szkoleń takich jak: (Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK). Wyżej wymieniony projekt podniósł jakość świadczonych usług w naszej szkole oraz umożliwił korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi TIK całej społeczności szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Bernadeta Ungeheuer

28-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.