Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyka- PSP nr 3 w Staszowie


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2019 roku były realizowane zajęcia w ramach Projektu Interaktywna M@tem@tyk@. Wsparciem zostało objętych 35 uczniów, w tym 21 uczniów z dysfunkcjami, z trudnościami matematycznymi oraz 14 uzdolnionych. Uczestnictwo w projekcie było szansą na doskonalenie wiedzy i umiejętności na odpowiednio dostosowanym poziomie. Celem było podniesienie kompetencji kluczowych i efektów kształcenia uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Projekt skierowany był do uczniów klas IV - V. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane były dodatkowe zajęcia z matematyki z wykorzystaniem TIK, zajęcia informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Oprócz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów, program obejmował także kursy doszkalające dla nauczycieli objętych programem, pozwalające na zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów. Były to szkolenia: "Innowacyjne metody i formy pracy na lekcjach matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK" w ilości 16 godzin oraz "Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w ilości 16 godzin.

Dzięki projektowi szkoła została doposażona w sprzęt i pomoce takie jak: przenośne komputery wraz z oprogramowaniem, projektory multimedialne oraz stoliki pod projektory, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizery, zestawy plansz, programy multimedialne.

Uwzględniając możliwości uczniów, wybrano różne formy pracy. Uczniowie uczestniczyli więc w zajęciach grupowych oraz indywidualnych. Dodatkowo mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pedagogiem oraz doradcą zawodowym. Celem zajęć było udzielenie wsparcia uczniom, które przyczyni się do podniesienia ich kompetencji w zakresie funkcjonowania społecznego, poznawczego oraz edukacyjnego.

Na miarę swoich możliwości rozwijali myślenie dedukcyjne i analogiczne oraz umiejętności kojarzenia i abstrahowania – niezwykle ważne w nabywaniu kompetencji matematycznych.

W toku pracy zachowania uczestników zaczęły się stopniowo zmieniać, nabywali coraz więcej umiejętności matematycznych, jak również sprawniej posługiwali się narzędziami informatycznymi. Uczniowie nabywali umiejętności komunikacyjne, społeczne, stawali się pewniejsi siebie. Grupa nie była już dla nich barierą lecz wsparciem. Zrozumieli, że do rozwiązania niektórych problemów potrzebna jest współpraca kilku osób. Nauczyli się jej.
Nabyte przez uczestników zajęć umiejętności społeczne, edukacyjne oraz poznawcze (koncentracji, kreatywnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania) przyczynią się do wzrostu ich kompetencji matematycznych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie:

 • zwiększyli świadomość na temat zagadnień matematycznych,
 • rozbudzili ciekawości poznawcze, umiejętności planowania działań,
 • rozwinęli umiejętności kreatywnego myślenia,
 • korzystali z różnych źródeł informacji,
 • efektywnie współpracowali w zespole,
 • wzmacniali poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • nabyli umiejętność organizacji nauki własnej w domu,
 • wiedzą, w jaki sposób efektywnie się uczyć (zgodnie z preferencjami własnego organizmu),
 • niektórzy już stosują w codziennej praktyce szkolnej poznane techniki zapamiętywania i robienia notatek,
 • z mniejszym lękiem podchodzą do zadań proponowanych przez nauczyciela,
 • udoskonalili swoją kreatywność,
 • zrozumieli, że każde zadanie (problem) można rozwiązać na różne sposoby, trzeba je przedstawiać bez obawy ośmieszenia,
 • doświadczyli, że zadanie może mieć wiele rozwiązań i nie kończy się na jednym pomyśle,
 • odczuwali radość z odkrywania rozwiązań,
Dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz nabytej przez nauczycieli nowej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem w procesie edukacji, zajęcia były atrakcyjne, inspirujące oraz sprzyjające poszerzaniu zagadnień matematycznych jak również ich uzupełnianiu.
Tekst i zdjęcia: PSP nr 3 w Staszowie

28-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.