Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyk@

W Gminie Staszów ruszył projekt „Interaktywna M@tem@tyk@”, który ma podnieść kompetencje kluczowe i efekty kształcenia uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Wsparciem zostanie objętych 156 uczniów ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Staszów oraz 12 nauczycieli matematyki i informatyki.

7 lutego br., w Kielcach, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Interaktywna M@tem@tyk@”. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa na wsparcie finansowe projektu została zawarta między Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, a Gminą Staszów, reprezentowaną przez Leszka Kopcia, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Całkowity koszt projektu wynosi 276 232,86 zł, z czego dofinansowanie to aż 248 622,86 zł. Wkład własny gminy wynosi 27 610 zł.

Analizy przeprowadzone w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy wykazały potrzebę wsparcia uczniów szkół podstawowych w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych. Aby pomóc młodzieży z gminy Staszów, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów i kursy doszkalające dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych, nowoczesnych narzędzi Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych, które pozwolą na zindywidualizowanie pracy uczestników projektu w atrakcyjny i przystępny sposób. Poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy oraz doposażenie bazy dydaktycznej dzieci poprawią oceny z matematyki i innych przedmiotów, szkoły zyskają brakujący sprzęt i pomoce dydaktyczne, a nauczyciele zdobędą nową wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem w procesie edukacji.

Projekt skierowany jest do grupy 156 uczniów klas IV - V z pięciu szkół podstawowych terenu Gminy Staszów, czyli SP nr 3 w Staszowie oraz szkół podstawowych w Czajkowie, Koniemłotach, Wiązownicy i Mostkach. W grupie docelowej jest 6 uczniów niepełnosprawnych. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane będą dodatkowe zajęcia z matematyki, zajęcia informatyczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego. Oprócz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów, program obejmuje także kursy doszkalające dla 12 nauczycieli pracujących w placówkach objętych programem, pozwalające na zwiększenie kompetencji zawodowych pedagogów. Projekt „Interaktywna M@tem@tyk@” zakłada również zakup narzędzi TIK, jak np. rzutniki multimedialne, tablice, zestawy plansz do matematyki, komputery, programy multimedialne, wizualizery czy kalkulatory. Wyposażenie szkół w ramach zadania zostanie zakupione za kwotę około 145 tysięcy zł. Projekt jest realizowany od 1 lutego 2018 do 28 lutego 2019 roku.


09-02-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.