Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Mieszkańcy decydują o kształcie gminy

Logo konsultacji społecznych


Burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oddaje głos mieszkańcom w sprawie zagospodarowania przestrzeni gminnej. Zorganizowane zostaną konsultacje społeczne dedykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów.

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy naszej małej Ojczyzny będą mieć okazję aktywnie uczestniczyć w kreowaniu otaczającej nas przestrzeni oraz wziąć udział w procesie tworzenia dokumentu strategicznego dla miasta i gminy Staszów, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Taka forma procesu projektowania pozwoli mieszkańcom realnie wpłynąć na kształt naszej gminy i wyrazić swoje potrzeby dotyczące przestrzeni miejskiej, którą na co dzień użytkują.


Czym jest studium zagospodarowania przestrzennego?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem określającym politykę przestrzenną dla całej gminy, określającym kierunki zagospodarowania przestrzeni, w tym wytyczne dotyczące użytkowania terenów, obszarów zabudowań czy proponowane rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej. Studium jest ogólną polityką miasta i gminy Staszów określającą główne kierunki rozwojowe. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia nowych planów miejscowych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w studium, które wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, ale nie konkretny sposób użytkowania terenu czy przebieg sieci.


Idea konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są doskonałym sposobem na poznanie opinii mieszkańców na temat tego, jak chcieliby zmienić kształt gminy, w której mieszkają. W takim modelu włączania mieszkańców do planowania przestrzennego wypowiadają się najbardziej zainteresowani, czyli sami mieszkańcy, co pozwala na wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem czynnika społecznego. Głos w sprawie może zabrać każdy zainteresowany, zarówno mieszkaniec, jak i ekspert, na przykład do spraw ochrony zabytków, obronności kraju, środowiska i tym podobne.


Etapy prac projektowych nad Studium

Osoby zainteresowane będą mogły wnieść swój wkład w tworzenie studium na różnych etapach prac projektowych. Najpierw burmistrz miasta i gminy Staszów organizuje konsultacje społeczne dedykowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły podczas spotkań warsztatowych, podczas których dojdzie do wymiany poglądów i wspólnego wypracowania założeń planistycznych do tworzonego dokumentu. Poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, które przybliżą uczestnikom złożoność tego procesu planowania, zakresu studium uwarunkowań oraz w jakim celu opracowywana jest przestrzenna strategia całej gminy.

Podczas prac projektowych nad studium zagospodarowania naszej gminy wnioski mogą składać mieszkańcy, przedsiębiorcy działający na obszarze gminy oraz przedstawiciele organów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności wprowadzenia zmian do projektu zmienianego dokumentu oraz przekazane projektantowi studium.

Odbędzie się także spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem zmiany studium. Każdy będzie miał możliwość zapoznania się z projektem dokumentu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie urzędnicy i projektant zmienianego dokumentu pomogą zrozumieć trudniejsze zagadnienia. Zainteresowane strony będą mogły także zgłaszać uwagi do projektu studium. Po rozpatrzeniu uwag, podczas posiedzenia Rady Miejskiej, radni zagłosują nad przyjęciem uchwały uchwalającej powstały dokument.

Po uchwaleniu zmiany studium wszystkie dokumenty związane z procesem jego tworzenia zostają przekazane do Wojewody, który analizuje wykonane czynności i ocenia, czy procedura była zgodna z przepisami. Po weryfikacji dokumentu przez Wojewodę i stwierdzeniu zgodności z zapisami prawa, zmiana studium wchodzi w życie.


Pierwsze spotkanie dotyczące konsultacji

9 października w świetlicy wiejskiej w Kopaninie odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Staszów. Uczestnicy konsultacji zapoznali się z zasadami i harmonogramem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Staszów.


W rezultacie powstanie dokument współtworzony przez mieszkańców. Dokument, który przełoży się na wygląd i kształt wspólnie zamieszkiwanej przez nas przestrzeni.


Konkurs na logo konsultacji społecznych

W ramach realizacji projektu "Partycypacja w planowaniu", gmina Staszów ogłosiła konkurs na stworzenie logotypu, który będzie znakiem charakterystycznym dla konsultacji społecznych w zakresie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Organizatorom konkursu zależało, by ująć w jednym znaku graficznym motyw konsultacji społecznych, jak również charakterystyczne elementy identyfikujące Staszów.

Do konkursu zgłoszono 33 prace indywidualne i grupowe, a przygotowali je w zdecydowanej większości podopieczni świetlic „Jutrzenka”. Najlepsze, zdaniem jury, prace posłużyły do wykonania właściwego loga, które będzie używane w procesie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

1 miejsce - Aleksandra Chłodnicka ze świetlicy „Jutrzenka” w Wólce Żabnej,

2 miejsce - podopiecznych świetlicy Jutrzenka w Kurozwękach (praca zbiorowa),

3 miejsce - Hanna Serafin - Publiczna szkoła Podstawowa im. H. Łaskiego w Staszowie,

Ponadto jury konkursu przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymują je:

- podopieczni świetlicy Jutrzenka w Czajkowie (praca zbiorowa)

- Urszula Brocka ze świetlicy Jutrzenka przy ul. Jana Pawła II w Staszowie,

- Martyna Wrona ze świetlicy Jutrzenka w Dobrej.Prace konkursowe:

Pierwsze miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych
Pierwsze miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych

Drugie miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych

Drugie miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych

Trzecie miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych

Trzecie miejsce w konkursie na logo konsultacji społecznych


Wyróżnienia:

Wyróżnienie w konkursie na logo konsultacji społecznych

Wyróżnienie w konkursie na logo konsultacji społecznych

Wyróżnienie w konkursie na logo konsultacji społecznych


Spotkanie z sołtysami w Kopaninie

Spotkanie z sołtysami w Kopaninie


22-10-2020, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.