Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

O G Ł O S Z E N I E: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ogłasza przeprowadzenie konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.

I. Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Rady Działalności pożytku Publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.

II. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 23 stycznia 2024 r.

2. Termin zakończenia konsultacji: do 31 stycznia 2024 r. (włącznie).

IV. Forma konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1. Składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji, które można zgłaszać:

- drogą pocztową na adres : Urząd Miasta i gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,

- bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu,

- elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl

2. Formularz ankietowy do pobrania ze strony internetowej Miasta i Gminy Staszów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

V. Zasięg terytorialny konsultacji

Do udziału w konsultacjach uprawniona jest Rada Działalności Pożytku Publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające swoją siedzibę na terenie miasta i gminy Staszów.

Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu konsultacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po 31 stycznia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

BURMISTRZ

dr Leszek Kopeć


16-01-2024, Patryk Dudzic
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.