Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Oferta inwestycyjna

Gmina Staszów zrealizowała zadanie „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych, oznaczonych jako „Strefa A”, polegające na wyposażeniu terenu o powierzchni około 15 ha w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energię elektryczną, gazociąg s/c, sieci oświetlenia ulicznego, sieci niskoprądowe wraz z wykonaniem głównych ciągów ulic dojazdowych i dostępem do drogi publicznej, to jest drogi wojewódzkiej nr 757 relacji Opatów – Stopnica.

Na terenie „Strefy A” wydzielone będzie 16 działek inwestycyjnych o powierzchniach od 0,34 – 1,14 ha, a także pasów drogowych pod drogi dojazdowe i infrastrukturę techniczną, oczyszczalnię wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownię oraz stację transformatorową.


Zakres realizowanego przedsięwzięcia obejmuje:
- budowę dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m i długości ok. 1545 mb wraz z chodnikami, wjazdami na poszczególne działki inwestycyjne, oświetleniem ulicznym oraz przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 757,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości ok. 1300 mb wraz z przykanalikami oraz lokalną oczyszczalnią wód deszczowych, zbiornikiem retencyjnym o pow. ok. 1500 m2, odprowadzeniem do istniejącego cieku wodnego i jego przebudową, przepompownią, zasilaniem elektrycznym oraz zagospodarowaniem terenu,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1310 mb wraz z przykanalikami do poszczególnych działek inwestycyjnych oraz odprowadzeniem ścieków do istniejącej na terenie Staszowa oczyszczalni poprzez istniejącą przy drodze wojewódzkiej przepompownię oraz projektowany kolektor tłoczny o długości ok. 784 mb wraz z przepompownią, zasilaniem elektrycznym, sterowaniem i zagospodarowaniem działki,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej o długości ok. 1668 mb wraz z hydrantami przeciwpożarowymi,
- budowę stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi zasilającymi i rozdzielczymi SN 15kV i NN 0,4kV oraz przebudową istniejącej napowietrznej linii SN 15kV na linię kablowa SN 15kV o długości ok. 500 mb,
- budowę kanalizacji dla sieci niskoprądowych (telefon, monitoring, sieci informatycznych) o długości ok. 1400 mb,
- budowę rozdzielczej sieci gazu s/c o długości ok. 1252 mb,
- budowę telebimów wraz z zasilaniem elektrycznym eNN 0,4 kV i sterowaniem.

Zestawienie powierzchni:
- powierzchnia strefy inwestycyjnej – ok. 15,1 ha,
w tym:
- powierzchnia działek inwestycyjnych – ok. 11,2 ha,
- powierzchnie wydzielone pod drogi i infrastrukturę techniczną – ok. 3,8 ha.

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia ani w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości ok. 4,3 km.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Położenie
Nazwa Grzybów - obręb 6 Strefa "A”
Miasto/Gmina Staszów
Powiat Staszowski
Województwo Świętokrzyskie

Powierzchnia
Całkowita
15,0801 ha
Działki inwestycyjne 11,1847 ha (16 działek o pow. od 0,34 ha do 1,14 ha)
Drogi wewnętrzne 3,8954 ha

Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu DW Nr 757 Opatów - Stopnica, szer. 6 m, od której wybudowano sieć wewnętrznych dróg dojazdowych do każdej wydzielonej działki
Autostrada/droga krajowa [km]
- DK Nr 9 Radom - Barwinek - 36 km (Łoniów),
- DK Nr 79 Warszawa - Bytom - 25 km (Połaniec),
- DK Nr 73 Wiśniówka - Jasło - 14 km (Stopnica)

Kolej [km] Staszów - 6 km
Bocznica kolejowa [km] Grzybów (tor normalny i szeroki - LHS) - 3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
- Kraków (Balice) - 130 km
- Rzeszów (Jasionka) – 107 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Kielce - 66 km

Istniejąca infrastruktura
Wzdłuż wybudowanych wewnętrznych ciągów drogowych wykonano:
- linię kablową nN-0,4kV
- linię kablową sN-15kV
- gazociąg s/c
- sieć wodociągową
- kanalizację sanitarną
- kanalizację deszczową
- kanalizację teletechniczną z możliwością przyłączenia każdej wyodrębnionej działki.

Korzyści
Możliwość prowadzenia działalności na specjalnie wyodrębnionym i przygotowanym terenie.
Możliwość korzystania z ulg podatkowych jakie daje prowadzenie działalności na podstawie zezwolenia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice).
Możliwość korzystania z systemu zachęt oferowanego przez Gminę Staszów dla podmiotów chcących ulokować swoją działalność na terenie Strefy "A"

22-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.