Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Projekt zmiany Studium uwarunkowańOBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/184/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 roku,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.05.2022 r. do 14 czerwca 2022 r. w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl (zakładka: Ogłoszenia/Obwieszczenia).
Ponadto w okresie wyłożenia, fragment projektu zmiany studium, będzie udostępniony na stronie internetowej tut. Urzędu www.staszow.pl (zakładka: Konsultacje społeczne).
Przedmiotem wyłożenia jest:

- część graficzna projektu zmiany studium – rysunek: Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów, w granicach wskazanych linią czerwoną, przerywaną;
- część tekstowa projektu zmiany studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów - dział II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie ustaleń oznaczonych na czerwono;
- prognoza oddziaływania na środowisko.

Pozostała część projektu zmiany studium nie jest przedmiotem wyłożenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie fragmentu zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów. Rozpoczęcie dyskusji o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi, w zakresie dotyczącym części projektu będącej przedmiotem ponownego wyłożenia fragmentu projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do fragmentu projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@staszow.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2022 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi, które nie będą dotyczyć fragmentu projektu studium będącego przedmiotem ponownego wyłożenia nie będą rozpatrywane.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć


Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

09-05-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.