Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju MOF Staszowa


RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (zmienioną Uchwałą Nr LV/427/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2021 r.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/252/22 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 453), Uchwałą Nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oleśnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2266) i Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów – w dniach 18.05–22.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:
1. z mieszkańcami gmin obszaru,
2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowo, gminy włączyły w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
5. Powiat Staszowski,
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”,
7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3-7 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 18.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl, rytwiany@rytwiany.com.pl, sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów lub Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska
15, 28–236 Rytwiany lub Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”. c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany lub Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy urzędów.
d) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka lub /pk43lj2a8s/skrytka lub /x8lx093njl/skrytka

2. Spotkań otwartych, umożliwiających omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbyły się w dniu 13.06.2022 r. o godz. 12:00 – spotkanie w Oleśnicy dla mieszkańców gminy Oleśnica, o godz. 13:30 – spotkanie w Rytwianach dla mieszkańców gminy Rytwiany, o godz. 16:00 – spotkanie w Staszowie dla mieszkańców gminy Staszów. Tego samego dnia odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego ZIT.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy urzędów.

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 11.05.2022 r. w następujących formach:
– na stronach internetowych gmin (www.staszow.pl, www.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.com.pl) w formie publikacji ogłoszenia (gmina Staszów) oraz Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 i Zarządzena Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030;
– na stronach podmiotowych gmin w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl/, www.bip.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.bip.jur.pl); – w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030, dostępne były od 18.05.2022 r.:
–w wersji papierowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, Urzędu Gminy Rytwiany i Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w godzinach pracy Urzędu;
– wersji elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych gmin (www.staszow.pl, www.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.com.pl) oraz stronach podmiotowych gmin w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl/, www.bip.gminaolesnica.pl, www.rytwiany.bip.jur.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu były otwarte spotkania z interesariuszami, które odbyły się w dniu 13.06.2022 r. oraz spotkanie konsultacyjne z członkami Komitetu Monitorującego ZIT.
Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy gmin.
Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły formalnie żadne uwagi.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wypełnione formularze uwag oraz 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW w Krakowie. Wszystkie uwagi Dyrektora RZGW w Krakowie zostały uwzględnione w całości, pozostałe w większości odrzucono.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zawiera Załącznik do niniejszego Raportu.

Załączniki
1) REJESTR ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU „STRATEGII ROZOWJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO STASZOWA NA LATA 2022–2030”
2) Pismo znak KR.RPP.610.328.2022.PW z dnia 22 czerwca 2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
dr Leszek Kopeć


01-07-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.