Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Pracownie ekologiczne z dofinansowaniem


W środę 17 maja 2017 r. Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki pozyskanej dotacji w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Staszów powstaną pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Koszt zadania wynosi 51 300,00 zł w tym dotacja 40 000,00 zł.

Gmina Staszów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w środę 17 maja, umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Staszów” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu "Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej". Koszt całkowity zadania wynosi 51 300,00 zł w tym dotacja 40 000,00 zł.

Do projektu przystąpiła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie oraz Zespół Placówek Oświatowych-Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach. W ramach dotacji zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji i doświadczeń mogących wskazywać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteorologicznych oraz obserwacji życia otaczających ekosystemów.

Zajęcia te realizowane będą w trakcie zajęć lekcyjnych, podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym. W ramach zajęć pozalekcyjnych treści programowe rozszerzone zostaną o różne ciekawe tematy i zagadnienia z edukacji ekologiczno-przyrodniczej z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Prowadzone będą wycieczki po najbliższej okolicy w celu obserwacji ekosystemów: lasu, łąki, pola uprawnego, rzeki. Zakupiony sprzęt wykorzystany będzie do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane będą zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. „ochrona wód”, „ochrona gleb i powierzchni ziemi” itd. Ponadto będą organizowane konkursy tematyczne dla uczniów z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych oraz prelekcje i pogadanki dla rodziców przedstawiające wyniki badań małych ekologów. Uczniowie , nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnej społeczności w tym samorządowcy będą uczestniczyć w spotkaniach ekologicznych z udziałem służb ochrony środowiska w naszej Gminie, gdzie przedstawiane będą wyniki badań wykonanych przez uczniów z wykorzystaniem wyposażenia pracowni ekologiczno-przyrodniczych. Ponadto w ramach projektu Gmina przeszkoli nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu ekologii, przyrody i innych przedmiotów w zakresie wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych.

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne:

Polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych .

Podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią , ochroną przyrody i środowiska.

Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez ich przeszkolenie w ramach programu.

Integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy przez współpracę szkół , urzędu gminy , społeczności lokalnej i innych jednostek przez organizację spotkań lub innych form edukacyjnych.

Powyższe elementy efektu ekologicznego będą realizowane w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno-przyrodniczej wyposażonej w ramach niniejszego projektu.


25-05-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.