Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

WFOŚiGW dofinansuje zieleń miejską


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zagospodarowanie terenów zielonych w Staszowie. W poniedziałek, 8 maja Gmina Staszów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej przy ul. Jana Pawła II i ul. Spokojnej w Staszowie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie. Koszt całkowity zadania wynosi 82500,00 zł w tym dotacja 33000,00 zł.


Cele zadania:

  • Ochrona i zachowanie zasobów przyrody w tym zieleni miejskiej
  • Realizacja wizji spójności krajobrazowej w procesie zagospodarowania przestrzeni i urządzania terenów zieleni
  • Stała poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia oraz polepszenie warunków sanitarnych przestrzeni
  • Uzupełnienie terenu poprzez nowe nasadzenia m.in.: drzew i krzewów, które tworzyć będą efekt dekoracyjny przez cały okres wegetacyjny

Zasoby przyrody w mieście jako ożywiony element ekosystemu powinny podlegać szczególnej ochronie. W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej zrealizowane zostaną nowe nasadzenia: drzew (47 szt), krzewów (270 szt), rabat wieloletnich (348 szt), zakup trawy (1920 m²), które poprzez oddziaływanie na poziom nasłonecznienia, temperaturę, wilgotność oraz poziom zanieczyszczeń, tworzyć będą lokalny mikroklimat. Zmodernizowany teren wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. Spokojnej w Staszowie stanie się czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych tego zurbanizowanego obszaru, stanowiącego centrum osiedla Północ w Staszowie. Dalszy rozwój terenów zieleni miejskiej następować będzie poprzez rozwinięcie dotychczasowego układu przyrodniczego miasta w wyniku tworzenia kolejnych jego ogniw. Bardzo ważna jest integracja aspektów przyrodniczych z planowaniem przestrzennym. Miejskie tereny zielone stanowią ważny element wyznaczania jakości życia w mieście. Zieleń miejska zapewnia przede wszystkim możliwość kontaktu z przyrodą, odpoczynek i rekreację.

Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne:

  • Wzbogacenie szaty roślinnej terenów zielonych poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,29 ha
  • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miasta
  • Ochrona zasobów przyrody i krajobrazu, w tym zieleni miejskiej, która pełni role rekreacyjne, estetyczne, osłonowe i zdrowotne
  • Poprawa życia mieszkańców w szczególności Os. Północ i os. Stare Miasto w Staszowie



14-07-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.