Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki

„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Dobra, Wiśniowa i Kurozwęki” realizowane jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w sierpniu 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach priorytetu Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, realizowane na terenach zieleni dostępnych publicznie.

Koszt całkowity zadania wynosi 71 092,70 zł, w tym dotacja 28 437,08 zł.


Cele zadania:

 • Ochrona i zachowanie zasobów przyrody w tym zieleni miejskiej.
 • Realizacja wizji spójności krajobrazowej w procesie zagospodarowania przestrzeni i urządzania terenów zieleni.
 • Stała poprawa walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia oraz polepszenie warunków sanitarnych przestrzeni.
 • Uzupełnienie terenu poprzez nowe nasadzenia m.in.: drzew i krzewów, które tworzyć będą efekt dekoracyjny przez cały okres wegetacyjny.

Zasoby przyrody w mieście jako ożywiony element ekosystemu powinny podlegać szczególnej ochronie. W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej, zrealizowane zostaną nowe nasadzenia: drzew (33 szt), krzewów (662 szt), bylin (898 szt), zakup trawy (165 m²) ściółkowanie/korowanie gleby (1218,86 m²), które poprzez oddziaływanie na poziom nasłonecznienia, temperaturę, wilgotność oraz poziom zanieczyszczeń, tworzyć będą lokalny mikroklimat.

Zmodernizowany teren przy placach zabaw w Dobrej i w Wiśniowej oraz w rynku - centrum Kurozwęk stanie się czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych i zdrowotnych tego obszaru. Dalszy rozwój terenów zieleni publicznej następować będzie poprzez rozwinięcie dotychczasowego układu przyrodniczego na terenach wiejskich w wyniku tworzenia kolejnych jego ogniw. Bardzo ważna jest integracja aspektów przyrodniczych z planowaniem przestrzennym.


Planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne:

 • Poprawa stanu jakości powietrza i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej,
 • Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 • Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego,
 • Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miasta,
 • Ochrona zasobów przyrody, w tym zieleni publicznej,
 • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych,
 • Poprawa życia mieszkańców w szczególności z Dobrej, Wiśniowej i Kurozwęk,
 • Wzbogacenie szaty roślinnej terenów zielonych poprzez nowe nasadzenia drzew – 33 szt, krzewów – 662 szt, bylin – 898 szt,
 • Powierzchnia obszaru na którym wzbogacono szatę roślinną – 0,14 ha.

08-11-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.