Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Dobry start - lepsza przyszłość

Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie realizuje projekt pn. „Dobry start – lepsza przyszłość”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny. Oś priorytetowa 9 włączanie społeczne i walka z ubóstwem, nr działania 2 rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Główne typy operacji projektu obejmują:

- Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego.

- Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej.

- Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, terapii, specjalistycznego wsparcia.

Cele projektu:

- prowadzenie treningu w mieszkaniu treningowym dla 24 osób niepełnosprawnych wraz z indywidualną opieką psychologa i fizjoterapeuty,

- wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez: kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze (rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej)

- wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m. in. poradnictwa, specjalistycznego wsparcia:

a) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych,

b) przeprowadzenie warsztatów: wspierania umiejętności i kompetencji opiekuńczo - wychowawczych dla rodzin zastępczych, skutecznej komunikacji w rodzinie, wzmacniania więzi rodzinnych,

- wsparcie w postaci usług poradnictwa prawnego,

- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.


Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

Dla grupy I (24 osoby niepełnosprawne uczestniczące w treningu mieszkaniowym)

- osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (niepełnosprawność intelektualna jak również osoby u których występują niepełnosprawności sprzężone)

- osoba posiadająca status osoby zagrożonej ubóstwem wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 roku życia.

- osoba zamieszkała na terenie powiatu staszowskiego

- osoba, która złoży formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

Dla Grupy II (rodzice zastępczy wraz z wychowankami):

- osoba korzystająca ze świadczeń PCPR.

- osoba zamieszkała na terenie powiatu staszowskiego.

Dla grupy III (10 kandydatów na rodziców zastępczych)

- osoba, u której zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata

- osoba, u której zostanie przeprowadzona diagnoza psychologiczna

- osoba, która będzie uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Projekt jest realizowany od lutego 2017r. do grudnia 2018r.


Biuro projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie pok. B12, ul. Szkolna 4, 28 – 200 Staszów
Tel./fax 15-864-30-58
e-mail: pcpr@staszowski.eu

WSZYSTKIE OFEROWANE FORMY WSPARCIA SĄ BEZPŁATNE!17-03-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.