Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym


W związku z art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834, ze zm., dalej jako: Ustawa o ppp) Gmina Staszów informuje, iż zamierza dokonać wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości", w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu Ustawy o ppp.

Podstawą realizacji ww. przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Gminą Staszów a partnerem prywatnym, wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm., dalej jako: Ustawa Pzp), z uwzględnieniem art. 6 i art. 45 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmowało sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz prowadzenie przez Partnera prywatnego Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości. Realizacja ww. przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm poprzez udostępnienie nowoczesnej powierzchni biurowo-technicznej i magazynowej, a także tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Pośrednio doprowadzi to do przywrócenia utraconych funkcji społeczno-gospodarczych dla tej części miasta i przyczyni się do poprawy atrakcyjności tego obszaru poprzez wprowadzenie nowoczesnej i innowacyjnej jakości w działaniu usługowym i technicznym.

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ppp podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.08.2019 r., pod numerem 2019/S 149-366142 oraz w dniu 05.08.2019 r. Informacja na stronie internetowej Gminy Staszów o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o postępowaniu.

(Numer referencyjny: BZP.271.26.14.2019.I; ID 245953)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW


05-08-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.