Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

28 grudnia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej Staszowie. Radni zajmowali się między innymi ustaleniem budżetu na rok 2019, który zarówno po stronie dochodów, jak też wydatków będzie rekordowo wysoki.

Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu oraz przedstawieniem opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej w Staszowie. Swoje stanowisko do wniosków zawartych w opiniach stałych Rady Miejskiej w Staszowie przedstawił burmistrz Leszek Kopeć, co poprzedziło dyskusję nad projektem budżetu. Radni większością głosów uchwalili plan budżetu na 2019 rok. Uchwalono rekordowy budżet - ponad 112 milionów złotych po stronie dochodów i ponad 113 milionów złotych po stronie wydatków. Wśród zaplanowanych w budżecie na 2019 rok wydatków ponad 33,1 milionów złotych zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Wydatki związane ze wsparciem dla rodzin zaplanowano na poziomie ponad 25 milionów złotych, a na wydatki związane z Kulturą i Ochroną Dziedzictwa Narodowego Gmina Staszów planuje przeznaczyć ponad 4,2 miliony złotych. Rekordowo przedstawia się wartość zaplanowanych majątkowych wydatków inwestycyjnych. Wyniosą one co najmniej 25,4 milionów złotych, czyli 22,4% wszystkich wydatków.

Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018. Będą kontynuowane następujące zadania: „Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej”, „Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja”, „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ulicy Krakowskiej do działki nr 5838/13”, „Rozbudowa budynku Przedszkola nr 8 w Staszowie” oraz „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Rewitalizacja Rynku”.

Podczas sesji wprowadzono także zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029. Radni uchwałą postanowili wprowadzić dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 5, 6, 7, 8, 9 na terenie Gminy Staszów w wysokości 3,00 zł (brutto) za 1 m 3 odprowadzonych ścieków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dopłata będzie przekazywana przez gminę spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie. Zmiany są również przewidziane dla mieszkańców Wiązownicy Dużej, Wiązownicy Małej, Wiązownicy Kolonii i Smerdyny. Radni podjęli bowiem uchwałę w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców – Grupa 2 Gmina Staszów w wysokości 2,25 zł (brutto) za 1 m3 dostarczonej wody w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dopłata będzie przekazywana Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „PROPOL” Sp. z o.o.

Radni podczas sesji uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok. Ustalono stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego. Radni głosowali także nad uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029.


04-01-2019, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.