Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W czwartek, 29 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów, odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

Podczas sesji Radni m.in. wprowadzili zmiany w Budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2018. Zmieniono także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029. Na LIX Sesji przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2018. Zwierzęta, wobec których istnieje prawdopodobieństwo, że są bezdomne, w przypadku nieodnalezienia właściciela, będą wyłapywane i przewożone do schroniska w Wadowicach Dolnych. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Staszów będzie miało charakter okresowy, tj. odbywać będzie się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Organ Gminy za każdym razem będzie podawał do publicznej wiadomości termin wyłapywania zwierząt, granice terenu, na którym się ono odbędzie, adres schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone oraz podmiot wykonujący wyłapanie.

Podczas Sesji podjęto uchwały przyznania odznak okolicznościowych „Zasłużony dla Miasta”. Są to wyróżnienia przyznawane za szczególne zasługi na rzecz rozwoju miasta Staszowa. Mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia w rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym miasta. Odznaczenie przyznaje Rada Miejska na wniosek Komisji ds. opiniowania kandydatów do odznaczenia odznaką okolicznościową „Zasłużony dla Miasta”. Na tej Sesji Radni przyznali odznakę „Zasłużony dla miasta” Józefowi Juszczykowi, Marianowi Tadeuszowi Charydze, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Staszowie, Polskiemu Towarzystwu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Radni zmienili uchwałę Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Staszów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. Zmieniono również Uchwałę Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.

Podjęto uchwałę dotyczącą zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Zasady korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej oraz wszystkich obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie określone są w Regulaminie.

Wyrażono również zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Staszów, położonej w miejscowości Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 550/5 o powierzchni 0,2800 ha. Zbycie działki pozwoli uzyskać środki finansowe do budżetu Gminy. Podczas Sesji uchwalono także Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. na lata 2018 – 2020. Radni zajmowali się również podziałem Gminy Staszów na trzy okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Nasza Gmina została podzielona na 3 okręgi wyborcze.


05-04-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.