Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

LXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

29 sierpnia 2018 roku, o godzinie 11.30, odbyła się LXX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. Radni, zebrani w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, podjęli siedem uchwał.

Wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok. Między innymi zwiększono dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w dziale „transport i łączność” w związku ze zwiększeniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0+800 do km 1+390” w kwocie 15 735,00 zł. Dochody budżetu zwiększą się również dzięki uzyskaniu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Erasmus+ Coded Legends”, realizowanego przez Publiczną Szkołę Nr 2 w Staszowie w kwocie 34 721,02 zł. W trakcie Sesji radni zmienili także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2018 – 2029.

Na terenie Miasta i Gminy Staszów utworzone będą odrębne obwody głosowania: w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, przy ul. 11 Listopada 78, w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Kurozwękach, przy ul. Kościelnej 4 oraz w Staszowskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Koniemłotach, Pl. Ks. Romana Kotlarza 9. Odrębne obwody głosowania tworzy się, jeśli w dniu wyborów przebywa w nich co najmniej 15 wyborców.

Podczas Sesji radni miejscy podjęli również uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów. Ustalono, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 30 m od obiektów chronionych, czyli szkół, internatów, obiektów kultu religijnego, placówek służby zdrowia, dworców autobusowych i kolejowych oraz stadionów. Podczas sesji ustalono także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Staszów. Poprzez podjęcie uchwały zadecydowano, że na napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydanych zostanie 140 zezwoleń. Liczbę 120 zezwoleń ustalono dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa. 120 to również maksymalna liczba zezwoleń dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 80, a napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 300.

Podczas Sesji Rady Miejskiej uchwalony został program polityki zdrowotnej pn.: „Gminny Program Szczepień przeciwko Grypie na lata 2019 – 2020”. Planowany całkowity koszt realizacji programu w latach 2019 – 2020 wynosi 90 000,00 zł. Podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Uchwała dotyczy zamiany działek położonych w Staszowie na osiedlu „Na Stoku” oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 842/3 o powierzchni 0,0146 ha stanowiącą własność Gminy Staszów, na nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3836/2 o powierzchni 0,0188 ha stanowiącą własność osób fizycznych. Ponieważ nieruchomość o nr ew. 3836/2 przeznaczona jest pod układ komunikacyjny w związku z budową infrastruktury technicznej na terenie osiedla „Nas Stoku” w Staszowie, zasadnym jest dokonanie zamiany. Działania te pozwolą Gminie pozyskać grunt pod drogę, natomiast właściciele nieruchomości, o której mowa powyżej, zyskają możliwość poszerzenia swojej własności. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, zastosowana zostanie dopłata, której wysokość będzie równa różnicy wartości zamienionych działek.


11-09-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.