Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

"Moja firma – mój sukces” - projekt dla przedsiębiorczych


na zdjęciu loga projektu

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu "Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 595 045,59 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej w formie samozatrudnienia przez 75 Uczestników projektu. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego.

Okres realizacji projektu: od 27.10.2016. do 30.09.2018r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w tym: o osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane, osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.

- dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w.w. wydatków brutto (około 25 tys. zł).

- wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości do 1.800 zł miesięcznie.

- doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowo założonych w ramach projektu firm.

Nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu prowadzony będzie w trzech terminach: I termin - 9-20 stycznia 2017, II termin – 10-21 kwietnia 2017 r., III termin – 10-21 lipca 2017 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków finansowych przekazywane będą na stronie projektu: www.mojafirmamojsukces.pl

Informacji o projekcie udziela:

Anna Zając-Nogaj - Kierownik projektu

Tel. 15 833 34 06

e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie.


08-12-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.