Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Ogłoszenie: Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).


Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – projekt nr 292/20.

2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Jacek Piwowarski


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 293/20,

b) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 294/20.

2.Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(-) Mirosław Bernyś


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).


Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 295/20,

b) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania - projekt nr 296/20.

2. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości

(-) Piotr Kasperkiewicz


Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 3830) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia przez gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 290/20,

b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 288/20,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 289/20,

d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 291/20.

2. Sprawy różne.


Z-ca Przewodniczącego
Komisji Budżetu, Finansów Publicznych
(-) Dominik Rożek


20-11-2020, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.