Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Pomogą 30 osobom stanąć na nogi

W styczniu br. roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie rozpoczął realizację projektu pt: „Nasz projekt – Twoją szansą na zatrudnienie”.

Mogą z niego skorzystać osoby które spełnią łącznie następujące kryteria:

Kryterium I.

  • Mieszkają lub są zameldowane na terenie gminy Staszów

Kryterium II.

  • Są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP, zakwalifikowanymi do III-ego profilu pomocy (zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

lub

  • Są osobami biernymi zawodowo, bezrobotnymi niezarejestrowanymi w PUP i korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej lub korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

lub

  • Są osobami ubogimi, pracującymi i korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniają co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.*

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej i skierowany jest do 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci poradnictwem zawodowym i psychologicznym, prowadzona będzie grupa wsparcia. Każdy uczestnik podpisze i będzie realizować kontrakt socjalny, w ramach którego zostaną skierowani na wielomodułowe kusy zawodowe, zakończone egzaminami państwowymi lub certyfikatami potwierdzającymi nabycie kwalifikacji w zawodzie. 15 osób biorących udział w projekcie zostanie skierowanych do lokalnych pracodawców na 6-miesięczne staże, za które wypłacone zostaną stypendia stażowe. Projekt przewiduje pokrycie kosztów egzaminów (np. czeladniczych) niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych i certyfikatów, które przeprowadzą uprawnione instytucje.

Pracodawcy za utworzenie bądź wyposażenie stanowiska pracy, związanego z odbywaniem stażu, otrzymają wsparcie finansowe w wys. 4000 zł na każde stanowisko (łączne wsparcie przeznaczone dla pracodawców to 60 000 zł).

30% grupy docelowej, tj. 9 osób po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie.

Całkowity budżet projektu to kwota - 745 825,00 zł, w tym:

- kwota dofinansowania - 627 225,00 zł,

- wkład własny gminy - 118 600,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Program rozpoczął się 2 stycznia 2017 i potrwa do 30 czerwca 2018 roku.


*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

13-03-2017, Paweł Zimny
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.