Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów - KONSULTACJE


Gmina Staszów przystępuje do przyjęcia Planu Działań dla zadania pn.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów” planowanego do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Plan działań jest dokumentem wymaganym na etapie aplikowania o dofinansowanie na realizację ww. zadania.

Projekt został opracowany w celu wykorzystania bogactwa walorów naturalnych i kulturowych specyficznych dla całego regionu, a jednocześnie stanowiących niewykorzystany jeszcze w pełni potencjał. Skoncentruje się on na pełniejszym zagospodarowaniu przestrzenno – funkcjonalnym obszaru gminy i okolic, w szczególności pod kątem kreowania produktów turystycznych, które wynikają z jego możliwości przyrodniczo – kulturowych.


W ramach prowadzonej procedury przyjęcia Planu Działań ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 13.03.02.2017 r. do 22.03.2017 r. do godz. 12.00.


W podanym terminie można zapoznać się z projektem Planu Działań dla zadania pn.: Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów”. Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest na stronie www.staszow.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów, w Biurze Pozyskiwania Środków Finansowych. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

Formularz konsultacyjny należy przekazywać:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: biuro@staszow.pl,

- osobiście w siedzibie Urzędu (w czasie pracy Urzędu, na biurze podawczym (parter).


Uwagi i wnioski z datą wpływu po 22.03.2017 r. po godz. 12.00 nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.


14-03-2017, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.