Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XIV Sesja Rady Miejskiej

W piątek, 23 sierpnia o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej. Staszowscy radni podjęli łącznie jedenaście uchwał.

Podczas posiedzenia Sesji radni miejscy uchwałą wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok. Między innymi zwiększono dochody w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Staszowskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP dla Krzczonowic, Niemścic i Oględowa. W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody zwiększyły się w związku z pomocą finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”, w kwocie 150 000,00 zł. Dochody budżetu zwiększą się również dzięki otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w kwocie 150 235,47 zł. Zmieniono także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Staszów na lata 2019-2029.

Rada Miejska podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Staszowie wskazała swoich przedstawicieli do komisji stypendialnej w 2019 roku. Zostali nimi Ewa Marek oraz Mariusz Łazarz. Podczas piątkowej sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Ponadto zajmowano się uchwałą dotyczącą powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. W skład zespołu weszli: Artur Śliwa, Sławomir Mikula, Ewa Marek, Ireneusz Kwiecjasz oraz Aldona Janicka. Radni głosowali także w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Staszów do stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich. Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów. Reprezentację gminy Staszów w pracach stowarzyszenia powierzono Leszkowi Kopciowi, burmistrzowi miasta i gminy Staszów.

Podczas Sesji Rady Miejskiej Radni głosowali w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Staszowie przy ulicy Partyzantów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1601/3 o powierzchni 47 m2, stanowiącej własność gminy Staszów. Rada wyraziła również zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie, na osiedlu „Małopolskie” przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1416/11, o powierzchni 20 m2, stanowiącej własność gminy Staszów.


04-09-2019, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.