Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

30 marca odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Staszowie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obradowano w trybie zdalnym nad 14 uchwałami.

W poniedziałkowej sesji udział wziął Piotr Roch, kierownik Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie, który udzielił odpowiedzi na kwestie nurtujące mieszkańców, związane z epidemią koronawirusa. Kierującemu placówką medyczną radni zadali szereg pytań związanych między innymi z tematem szczepień przeciwko COVID-19, ilością szczepionek dostępnych dla mieszkańców oraz standardowej pracy przychodni.

W dalszej części nastąpiła formalna część sesji. Radni zajmowali się podczas niej zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2025 oraz wprowadzeniem zmian w budżecie. W trakcie sesji zwiększono między innymi wydatki w dziale transport i łączność, w kwocie 120 000,00 zł w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Zwiększono także wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów” w kwocie 230 000,00 zł. Radni wyrazili także zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 30 000 złotych Powiatowi Staszowskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Podczas poniedziałkowej sesji uchwalono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023. Na XL Sesji Rady Miejskiej w Staszowie zajmowano się także Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2021. Program, o którym mowa, obejmuje między innymi zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, ich odławianie, opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie oraz obligatoryjną sterylizację i kastrację.

Podczas sesji wyrażono zgodę na utworzenie spółki z udziałem gminy Staszów, działającej pod firmą SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Spółki będzie budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Zatwierdzono także wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rozpoczęcia współdziałania z miastem i gminą Oleśnica oraz gminą Rytwiany, celem utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Koniemłoty, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Radni rady miejskiej nie uwzględnili petycji – listu otwartego z dnia 5 stycznia 2021 roku wraz z uzupełnieniem z 18 stycznia pt. „Alarm ! Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” złożonej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. W ostatnim punkcie sesji przyjęto sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2020 rok.

07-04-2021, Paulina Bąkowska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.