Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 243/2016. Konsultacje ws. podatku

Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm1) oraz § 1 pkt. 1 lit. a uchwały Nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2010r. Nr. 298 poz. 3082)

zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 10.11.2016r. do dnia 16.11.2016r.


09-11-2016, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.